അറബിക് പഠന മുറി  • കേരള യൂനിവേഴ് സിറ്റി അറബിക് ഡിപാർട്മെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ച  അന്താരാഷ്ട്ര  ഹദീസ് സെമിനാറിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഹദീസ് ക്വിസ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുക 
                                            Part 1 (Selection Round)

                                            Part 2 (Final Round)


Make a Free Website with Yola.